دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

صفحه اصلی

برنامه امتحانات خرداد ماه ۹۷
برنامه امتحانات خرداد ماه ۹۷ به شرح زیر می باشد:
دانلود برنامه برنامه امتحانات خرداد ماه ۹۷
برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶
برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ به شرح زیر می باشد.
برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶
برنامه هفتگی دبیرستان کوثر درنیمسال اول ۹۷-۹۶
برنامه هفتگی دبیرستان  کوثر در نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶ به شرح زیر می باشد:
دانلود برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال اول ۹۷-۹۶
آدرس جدید دبیرستان بزرگسالان کوثر
آخرین تغییرات برنامه هفتگی دبیرستان کوثر درنیمسال دوم ۹۶-۹۵
آخرین تغییرات برنامه هفتگی دبیرستان  کوثر در نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵ به شرح زیر می باشد:
دانلود برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال دوم ۹۶-۹۵
اطلاعیه مهم
دانش آموزانی که مدرک سوم راهنمایی دارند باید به ادارات آموزش وپرورش مراجعه کرده ودرامتحانات سال نهم شرکت کنند.

 

بخشنامه آموزش و پرورش در خصوص مدارک سوم راهنمایی
براساس بخشنامه جدید آموزش و پرورش دبیرستان کوثر مجاز به ثبت نام مدارک سوم راهنمایی نمی باشد.
دانلود بخشنامه آموزش و پرورش