دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

آخرین تغییر برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال دوم ۹۵_۹۶

آخرین تغییر برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر در نیمسال دوم ۹۵_۹۶ به شرح زیر می باشد:
الف-.دبیرستان تا آخر فروردین  جهت امتحانات خرداد ماه, ازمتقاضیان ثبت نام می نماید.
ب-مراجعین حتما پس ازکامل کردن مدارک خودبه آموزشگاه مراجعه کنند.
ج- دانش آموزان میان پایه باید برگه خلاصه وضعیت تحصیلی , گواهی وکد انتقال ازمدرسه قبلی را داشته باشند.
دانلود برنامه هفتگی دبیرستان بزرگسالان کوثر نیمسال دوم ۹۵_۹۶