دبيرستان بزرگسالان دخترانه كوثر

آدرس جدید دبیرستان بزرگسالان کوثر

*** قابل توجه دانش آموزان محترم***:

دبیرستان بزرگسالان کوثر به مکان ذیل منتقل شده است .

آدرس: میرداماد.میدان مادر. خیابان بهروز.میدان مینا.خیابان دهم (۲۲۲۲۰۷۴۵)

بر همین اساس:
*امتحانات داخلی خرداد ماه براساس برنامه درهمین مکان برگزار خواهد شد .
*مدرسه ازتاریخ ۳ خرداد کاملا به مکان جدید منتقل می شود.
*صرفا روزهای ۱۳ و۱۷ خرداد که امتحانات داخلی چهارم برگزار می شود مسئولین دبیرستان درمکان قبلی حضور خواهندداشت.